ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์ม

หมวดที่ 1 บททั่วไป

1.1 บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด (“เฮลท์พลาซ่า”) ให้บริการแพลตฟอร์มทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในรูปแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อว่าบีดี (“แพลตฟอร์ม”) สำหรับการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ (“เจ้าของผลิตภัณฑ์”) และ ผู้ซื้อ หรือ ผู้ที่อาจจะเป็นผู้ซื้อ (ตามแต่บริบท) (“ผู้ซื้อ”) ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์ม (รวมเรียกเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ซื้อว่าผู้ใช้บริการ”) นอกจากนี้ เฮลท์พลาซ่ายังให้บริการโทรเวช บริการเภสัชกรรมทางไกล และ ขายผลิตภัณฑ์ของตนเองบนแพลตฟอร์ม

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เป็นเงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อย่างละเอียดก่อนลงทะเบียนใช้งานแพลตฟอร์ม  หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยหรือไม่ตกลงด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โปรดระงับการลงทะเบียนการใช้งานแพลตฟอร์ม  หากผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนใช้งานแพลตฟอร์มแล้ว จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 

หมวดที่ 2 คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ภายใต้กฎหมายไทย 

2.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ 20 ปี(“ผู้เยาว์”) และมีความประสงค์จะใช้บริการแพลตฟอร์ม ผู้เยาว์จะต้องให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย (“ผู้แทนโดยชอบธรรม”) ให้ความยินยอม สำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการใดๆ ภายใต้แพลตฟอร์ม รวมทั้งตกลงที่จะรับผิดชอบ (1) การกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว (2) ค่าใช้จ่ายใด ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และบริการใด ภายใต้แพลตฟอร์ม และ (3) การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของผู้เยาว์ ทั้งนี้ ผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถเข้าร่วมและใช้บริการต่างๆ พร้อมกับผู้เยาว์ได้

2.3 เฮลท์พลาซ่าขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการใดๆ ภายใต้แพลตฟอร์ม หากผู้ใช้บริการไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2

หมวดที่ 3 การเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม (“บัญชีผู้ใช้งาน”) กับเฮลท์พลาซ่า ผู้ใช้บริการจะต้องตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (account name) ชื่อผู้ใช้งาน (user name) และ รหัสผ่าน (password) ด้วยตนเอง ตามเงื่อนไขที่แพลตฟอร์มกำหนด และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องเป็นจริงในเปิดบัญชีผู้ใช้งาน

3.2 ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านจะต้องไม่ซ้ำกับของผู้ใช้บริการรายอื่นที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม มีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี  ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านจะต้องได้รับอนุมัติจากเฮลท์พลาซ่าตามระบบในแพลตฟอร์ม เมื่อชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านได้รับอนุมัติแล้ว จึงถือว่าการเปิดบัญชีผู้ใช้งานได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจึงสามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้งานในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ในแพลตฟอร์มได้

3.3 บัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวถือว่าเป็นบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านที่เฮลท์พลาซ่าออกให้

3.4 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในระบบแพลตฟอร์มเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งานเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

หมวดที่ 4 เงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม

4.1 ในการใช้บริการแพลตฟอร์มแต่ละคราว ผู้ใช้บริการต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งานที่เปิดไว้กับเฮลท์พลาซ่า และตกลงดำเนินการดังนี้

(1) เก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านไว้เป็นความลับ

(2) ออกจากบัญชีผู้ใช้งานเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแต่ละครั้ง

(3) แจ้งให้เฮลท์พลาซ่าทราบโดยทันที หากผู้ใช้บริการทราบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ผู้ใช้บริการมีเหตุอันควรสงสัยว่าบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่านของตนตกอยู่ในอันตราย

4.2 เฮลท์พลาซ่าสามารถปิดหรือระงับการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้ และเฮลท์พลาซ่าไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากการปิดหรือระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้บริการ

(1) บัญชีผู้ใช้งานไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน

(2) ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

(3) ผู้ใช้บริการ ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญผู้ใช้บริการรายอื่น หรือ เฮลท์พลาซ่า

(4) ผู้ใช้บริการมีบัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชี

(5) ผู้ใช้บริการซื้อผลิตภัณฑ์จากแพลตฟอร์มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายต่อ

(6) ผู้ใช้บริการซื้อผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์รายเดียวหรือกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรือในปริมาณที่มากเกินปกติ

(7) ผู้ใช้บริการใช้ส่วนลดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเฮลท์พลาซ่ากำหนด

(8) ผู้ใช้บริการนำส่วนลดที่อยู่ในแพลตฟอร์มไปจำหน่ายต่อให้บุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ

(9) ผู้ซื้อไม่ชำระค่าบริการโทรเวช ภายในเวลาที่กำหนด

(10) ผู้ใช้บริการมีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บริการแพลตฟอร์มกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้บริการรายอื่นหรือเฮลท์พลาซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

(11) ผู้ใช้บริการได้แชร์ หรือเชื่อมโยงบริการแพลตฟอร์มไปยังแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และได้รับรหัสหรือสคริปต์ใดๆ จากแชร์ หรือเชื่อมโยงดังกล่าว

4.3 ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งปิดบัญชีผู้ใช้งานให้เฮลท์พลาซ่าทราบ ทางอีเมล : [email protected]  แม้ผู้ใช้บริการแจ้งปิดบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมที่ยังทำไม่เสร็จสิ้นให้เสร็จสิ้น เช่น การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การชำระเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

4.4 เฮลท์พลาซ่าจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายหรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเองที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม เว้นแต่เป็นความเสียหายอันเกิดจากความผิดของเฮลท์พลาซ่า

4.5 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

(1) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแสดงเนื้อหาบนแพลตฟอร์มในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย หมิ่นประมาท ละเอียดอ่อนทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อ ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเพศ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

(2) ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า สิทธิของบุคคลภายนอก

(3) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม

(4) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน

(5) ปลอมแปลงหรือปรับเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่านเพื่อปิดบังแหล่งที่มาของข้อความที่ผู้ใช้บริการประกาศหรือโพสต์ในแพลตฟอร์ม

(6) ลบหรือดัดแปลงคำแสดงกรรมสิทธิ์ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา คำประกาศหรือนโยบายใดๆ ของเฮลท์พลาซ่าออกจากแพลตฟอร์ม

(7) ดัดแปลงบริการแพลตฟอร์มเป็นอย่างอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเฮลท์พลาซ่า

(8) ใช้บริการแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ในแพลตฟอร์ม

(9) เปิดใช้หรือมีบัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชีเพื่อกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

(10) เข้าถึงแพลตฟอร์มของเฮลท์พลาซ่าโดยใช้ ฮาร์ดแวร์ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่เฮลท์พลาซ่าไม่ได้เป็นเจ้าของ หรืออนุญาต ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะ โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นใด

(11) ปรับเปลี่ยนราคาของผลิตภัณฑ์หรือแทรกแซงบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเฮลท์พลาซ่า

(12) ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการแสดงความเห็น หรือให้คะแนนผลิตภัณฑ์ในแพลตฟอร์มของเฮลท์พลาซ่า

(13) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการบนแพลตฟอร์ม (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่เฮลท์พลาซ่านำมาใช้กับบริการแพลตฟอร์ม และ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดยเฮลท์พลาซ่า

(14) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรายอื่น

(15) อัปโหลด หรือส่งต่อ เนื้อหาที่ไม่ใช่ของผู้ใช้บริการ หรือที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาต (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ผู้ใช้บริการทราบจากบุคคลอื่น)

(16) ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือ กระทำในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้บริการรายอื่น

(17) อัปโหลด ส่งต่อ หรือโฆษณาซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ เมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจแบบพีระมิด หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเฮลท์พลาซ่า

(18) อัปโหลด ส่งต่อ หรือทำให้สิ่งอื่นที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคมไม่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(19) ทำให้การสื่อสารบนแพลตฟอร์มหยุดชะงัก ทำให้หน้าจอเลื่อนเร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ จะสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถของผู้ใช้บริการรายอื่นในการเข้าร่วมสนทนาตามเวลาจริง

(20) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการแพลตฟอร์มหรือการใช้งานของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม

(21) ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระ หรือทำให้บริการแพลตฟอร์มหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการแพลตฟอร์มมีข้อบกพร่อง

(22) ใช้บริการแพลตฟอร์มในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือติดตาม หรือก่อกวนผู้ใช้บริการรายอื่น

(23) ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเฮลท์พลาซ่า ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ

(24) การลวงขายผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์ม

(25) เสนอขายผลิตภัณฑ์ต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในนโยบายผลิตภัณฑ์ต้องห้ามและผลิตภัณฑ์ที่ถูกจำกัด

4.6 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์ ส่งต่อ แชร์แบบสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว ผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ เฮลท์พลาซ่าจะไม่ควบคุมเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการโพสต์ ส่งต่อ แชร์บนแพลตฟอร์ม และไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือภาพของเนื้อหาดังกล่าว ดังนั้น ผู้ใช้บริการอาจพบเจอเนื้อหาที่อาจก่อความรำคาญ อนาจาร หรือหยาบคายได้ ซึ่งเฮลท์พลาซ่าไม่ต้องรับผิดชอบในเนื้อหาดังกล่าว  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือใช้งานบนแพลตฟอร์ม

4.7 แม้เฮลท์พลาซ่าจะไม่ควบคุมเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการโพสต์บนแพลตฟอร์ม แต่เฮลท์พลาซ่ามีสิทธิพิจารณา ใช้ ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆ ที่มีบนแพลตฟอร์ม ตามดุลพินิจของเฮลท์พลาซ่าแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดี เฮลท์พลาซ่าจะลบเนื้อหาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ออกจากแพลตฟอร์ม

(1) เนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของเฮลท์พลาซ่า

(2) เนื้อหาที่ถูกร้องเรียนจากผู้ใช้บริการรายอื่น

(3) เนื้อหาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้บริการรายอื่น

(4) เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย คำสั่งโดยชอบของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ศาล

4.8 เฮลท์พลาซ่ามีสิทธิ์ปิดกั้นการสื่อสาร การอัปเดตสถานะ การโพสต์ ข้อความ หรือการสนทนาใดในแพลตฟอร์ม เพื่อป้องกันเผยแพร่การให้บริการแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการรายอื่นที่มิใช่เฮลท์พลาซ่า

4.9 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเฮลท์พลาซ่าไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อที่อยู่บนแพลตฟอร์ม หรือ กระดานสนทนาในแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบสรรพคุณและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง และยอมรับความเสี่ยงอันเกิดการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์

4.10 การทำธุรกรรมการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อและเจ้าของผลิตภัณฑ์ เฮลท์พลาซ่าไม่มีส่วนร่วมในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ เฮลท์พลาซ่าเป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ซื้อและเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซื้อขายผลิตภัณฑ์กันได้

4.11 เฮลท์พลาซ่ามีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานโปรแกรมทั้งหมดสำหรับการให้บริการแพลตฟอร์มของเฮลท์พลาซ่า หากผู้ใช้บริการได้แชร์ หรือเชื่อมโยงบริการแพลตฟอร์มไปยังแพลตฟอร์ม หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และได้รับรหัสหรือสคริปต์ใดๆ จากแชร์ หรือเชื่อมโยงดังกล่าว การใช้งานรหัสหรือสคริปต์ดังกล่าวย่อมอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลภายนอก มิใช่เฮลท์พลาซ่า

4.12 เฮลท์พลาซ่าสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มในเวลาใดๆ ก็ได้ตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 5 เงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์มในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ซื้อ

ส่วนที่ 1 การจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

5.1 ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อและทำคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์ม เมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว จะต้องชำระค่าผลิตภัณฑ์โดยเลือกตามวิธีการที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม

5.2 ราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม เวลาที่ทำการสั่งซื้อเป็นราคาที่ไม่รวมค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องชำระค่าขนส่งแยกต่างหากจากค่าผลิตภัณฑ์ตามอัตราที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะได้รับยกเว้นค่าขนส่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม

5.3 เมื่อผู้ซื้อชำระเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เฮลท์พลาซ่าจะส่งคำสั่งซื้อและแจ้งยืนยันการได้รับชำระเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ ให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ทราบ

5.4 เมื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับคำสั่งซื้อและแจ้งยืนยันการได้รับชำระเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์จากเฮลท์พลาซ่า เจ้าของผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบว่ามีผลิตภัณฑ์ในคลังผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อหรือไม่ หากไม่มีผลิตภัณฑ์รายการใดเหลือในคลังผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในสภาพที่จะจัดส่งได้ หรือเหตุประการอื่น เจ้าของผลิตภัณฑ์อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่ง โดยปราศจากความรับผิดใดๆ โดยแจ้งให้เฮลท์พลาซ่า คืนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์แก่ผู้ซื้อ

(2) ติดต่อไปยังผู้ซื้อเพื่อขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย โดยยกเลิกคำสั่งซื้อเดิมและทำคำสั่งซื้อเข้ามาใหม่ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อเดิมและทำคำสั่งซื้อเข้ามาใหม่ก็ได้ หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อเดิมและขอคืนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อก็ได้

5.5 หากเจ้าของผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อภายในระยะเวลาการส่งผลิตภัณฑ์ หากเกิดความล่าช้าหรือมีเหตุที่ทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อล่าช้าจากระยะเวลาการส่งผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ซื้อทราบถึงความล่าช้าและเหตุอันทำให้เกิดความล่าช้าดังกล่าวผ่านทางแพลตฟอร์มทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ซื้อมีสิทธิจะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขยายระยะเวลาการส่งผลิตภัณฑ์ออกไป ในกรณีที่ผู้ซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อให้ถือว่าการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นอันสิ้นสุดลง เฮลท์พลาซ่าจะคืนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่เฮลท์พลาซ่ารับมาให้แก่ผู้ซื้อ

5.6 เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และเจ้าของผลิตภัณฑ์จะจัดให้มีความคุ้มครองตามการประกันภัยอย่างเพียงพอสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเสียหาย สูญหาย หรือไม่สามารถจัดส่งได้ในระหว่างการจัดส่ง เฮลท์พลาซ่าจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน หรือค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว และเจ้าของผลิตภัณฑ์และ/หรือผู้ซื้อจะดำเนินการติดต่อผู้ให้บริการขนส่งเพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าวเอง

5.7 ในกรณีที่เป็นการซื้อแพ็คเกจบริการ ผู้ซื้อจะได้รับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดส่งให้ทางอีเมลหรือข้อความ (SMS) หรือ วิธีการอื่นใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์จะกำหนด

5.8 เพื่อประโยชน์ของความในส่วนนี้ ระยะเวลาการส่งผลิตภัณฑ์ หมายถึง ระยะเวลาการส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่ผู้ซื้อชำระเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 2 การส่งมอบเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์

5.9 เมื่อผู้ซื้อชำระเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เฮลท์พลาซ่าจะเก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้ยังไม่ส่งมอบให้แก่เจ้าผลิตภัณฑ์จนกว่า ผู้ซื้อยืนยันการได้รับผลิตภัณฑ์แล้วหรือพ้นระยะเวลายืนยันการได้รับผลิตภัณฑ์ เมื่อผู้ซื้อยืนยันการได้รับผลิตภัณฑ์แล้วหรือพ้นระยะเวลายืนยันการได้รับผลิตภัณฑ์ (แล้วแต่กรณี)  เฮลท์พลาซ่าจึงจะส่งมอบเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์หลังจากหักค่าธรรมเนียมการให้บริการแพลตฟอร์มที่เฮลท์พลาซ่าจะเรียกเก็บ

5.10 ในกรณีมีข้อพิพาทใดๆ ระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กับผู้ซื้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เฮลท์พลาซ่าอาจใช้ดุลยพินิจของตนเองเพียงฝ่ายเดียวในการเลือกที่จะคืนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อหรือยังคงเก็บเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ ไว้จนกว่าข้อพิพาทนั้นจะระงับ โดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ซื้อ อย่างไรก็ดี หากเฮลท์พลาซ่าเก็บเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ไว้ เมื่อข้อพิพาทระงับลง เฮลท์พลาซ่าจะส่งมอบเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิในเงินนั้น ในกรณีส่งมอบให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ เฮลท์พลาซ่าจะหักค่าธรรมเนียมการให้บริการแพลตฟอร์มที่เฮลท์พลาซ่าจะเรียกเก็บ

5.11 เพื่อประโยชน์ของความในข้อนี้ ระยะเวลายืนยันการได้รับผลิตภัณฑ์ หมายถึง ระยะเวลาสำหรับผู้ซื้อที่จะยืนยันว่าได้รับผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 3 การรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อได้สั่งซื้อจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

5.12 เมื่อผู้ซื้อประสงค์ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อจะต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ โดยแจ้งขอคืนผลิตภัณฑ์ตามช่องทางที่จัดไว้ให้บนแพลตฟอร์ม เมื่อเฮลท์พลาซ่าได้รับแจ้งขอคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว จะประสานงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อรับคืนผลิตภัณฑ์  ผู้ซื้อจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ให้บริการขนส่งที่เฮลท์พลาซ่ากำหนด และ เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์  เฮลท์พลาซ่าจะคืนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ให้ผู้ซื้อภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

*ในเฟสแรกนี้ ที่เฮลท์พลาซ่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เฮลท์พลาซ่า จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ และจะเป็นผู้คืนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ให้ผู้ซื้อภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

5.13 หากผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิขอคืนผลิตภัณฑ์ เว้นแต่เจ้าของผลิตภัณฑ์จะยินยอมให้คืนผลิตภัณฑ์ โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องไปทำความตกลงกับผู้ซื้อเอง ไม่ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์จะยินยอมให้ผู้ซื้อคืนผลิตภัณฑ์หรือไม่ เฮลท์พลาซ่าจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการแพลตฟอร์ม และค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงิน รวมตลอดจนเงินใดๆ ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ชำระให้แก่เฮลท์พลาซ่า

ส่วนที่ 4 ความรับผิดชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่อผู้ซื้อ

5.14 เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น รายละเอียดผลิตภัณฑ์ จำนวนผลิตภัณฑ์คงคลัง เป็นต้น เฮลท์พลาซ่ามิได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

5.15 เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้กำหนดราคาค่าซื้อผลิตภัณฑ์และค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์

5.16 เจ้าของผลิตภัณฑ์ อาจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับเฮลท์พลาซ่า เพื่อส่งเสริมการขายระหว่างผู้ซื้อและเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยการให้ส่วนลด หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเจ้าของผลิตภัณฑ์

5.17 เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายกับเฮลท์พลาซ่า เฮลท์พลาซ่าอาจโพสต์รายการผลิตภัณฑ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

5.18 เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อร้องขอ

5.19 เจ้าของผลิตภัณฑ์รับผิดชอบการเสียภาษีศุลกากร และอากรขาเข้าทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขาย เฮลท์พลาซ่าไม่มีหน้าที่ให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษีใดๆ แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 5 ค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์

5.20 เฮลท์พลาซ่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการแพลตฟอร์มจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ระหว่างเฮลท์พลาซ่าและเจ้าของผลิตภัณฑ์

5.21 เฮลท์พลาซ่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ตามอัตราที่ธนาคารผู้ออกบัตรเรียกเก็บ และ หักออกจากเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่เฮลท์พลาซ่าจะส่งมอบให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ เฮลท์พลาซ่าจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มของเฮลท์พลาซ่า

5.22 เจ้าของผลิตภัณฑ์อาจบวกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ไปในค่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ ในกรณีดังกล่าวเจ้าของผลิตภัณฑ์ตกลงที่จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจากผู้ซื้ออีก เฮลท์พลาซ่าสงวนสิทธิในการหยุดหรือยกเลิกการให้บริการบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หากเจ้าของผลิตภัณฑ์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขดังกล่าว

ส่วนที่ 6 ข้อพิพาทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

5.23 ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรมซื้อขายผลิตภัณฑ์  ผู้ซื้อและเจ้าของผลิตภัณฑ์ตกลงที่จะติดต่อกันเองเพื่อยุติข้อพิพาทโดยการหารือร่วมกัน หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ซื้อหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ เพื่อตัดสินข้อพิพาท

5.24 ผู้ซื้อและเจ้าของผลิตภัณฑ์ตกลงว่าตนจะไม่ฟ้องร้องหรือยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ต่อเฮลท์พลาซ่า หรือบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ หรือ บริษัทในกลุ่มของเฮลท์พลาซ่า เกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มหรือข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายดังกล่าว

5.25 ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเฮลท์พลาซ่าเพื่อให้ช่วยในการยุติปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม เมื่อเฮลท์พลาซ่าได้รับการร้องขออาจดำเนินการที่จำเป็นเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการ

หมวดที่ 6 การให้บริการโฆษณาแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์

6.1 เฮลท์พลาซ่าจะให้บริการโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์การให้บริการโฆษณา (Paid Advertising Site) ของเฮลท์พลาซ่าอย่างสม่ำเสมอ เจ้าของผลิตภัณฑ์มีสิทธิซื้อบริการโฆษณาได้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และคำอธิบายอื่นใดที่ได้แสดงบนแพลตฟอร์ม เว็บไซต์การให้บริการโฆษณา หรือข้อมูลตามที่เฮลท์พลาซ่าได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ต่อไปนี้เรียกว่ากฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา”) เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อบริการโฆษณาตกลงที่จะผูกพันกับกฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา

6.2 เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบริการโฆษณาจะต้องไม่เป็นผู้ถูกระงับการใช้บัญชีผู้ใช้งาน หรือ ระงับการใช้บริการแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือ สัญญาอื่นใดที่มีอยู่กับเฮลท์พลาซ่า

6.3 เมื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ซื้อบริการโฆษณาแล้ว ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือร้องขอคืนค่าบริการโฆษณาได้ เฮลท์พลาซ่าจะออกใบแจ้งหนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการโฆษณาดังกล่าวเป็นรายเดือน  เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องแจ้งอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานได้ให้เฮลท์พลาซ่าเพื่อจัดส่งใบแจ้งหนี้ดังกล่าว

เฮลท์พลาซ่าอาจให้เครดิตโฆษณาเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ เครดิตโฆษณาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในแต่ละรายการ หากรายการนั้นๆ ไม่ได้กำหนดอายุการใช้งานของเครดิตโฆษณาไว้ เครดิตโฆษณาดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับเครดิตโฆษณาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น

6.4 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงรายการไว้บนแพลตฟอร์มต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของเฮลท์พลาซ่า เจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าใจและตกลงให้ เฮลท์พลาซ่ามีสิทธิในการลบรายการผลิตภัณฑ์ออกได้ทันที หากเจ้าของผลิตภัณฑ์ปฏิบัติผิด กฎหมาย กฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายของเฮลท์พลาซ่า เจ้าของผลิตภัณฑ์ยังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าบริการโฆษณาที่ค้างชำระ

6.5 เจ้าของผลิตภัณฑ์ยอมรับว่าเฮลท์พลาซ่าไม่รับรองหรือรับประกันว่าจำนวนผู้เข้าชมหรือยอดขายของผลิตภัณฑ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดจากการใช้บริการโฆษณา

6.6 เจ้าของผลิตภัณฑ์ควรซื้อบริการโฆษณาภายหลังจากที่ได้พิจารณางบประมาณและวัตถุประสงค์ในการโฆษณาของเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วเท่านั้น เฮลท์พลาซ่าจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยหรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดซึ่งค่าใช้จ่ายและผลกำไรที่สูญเสียไปตามจริง) สำหรับผลลัพธ์ในการใช้บริการโฆษณา

6.7 ไม่ว่าจะมีข้อความกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไว้เป็นเช่นไร หากเฮลท์พลาซ่าถูกศาลที่มีอำนาจพิพากษาให้รับผิด เกี่ยวกับการให้บริการโฆษณาใดๆ  เฮลท์พลาซ่าจะรับผิดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนไม่เกินค่าบริการโฆษณาที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ชำระเท่านั้น

หมวดที่ 7 เงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ของเฮลท์พลาซ่า 

7.1 ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อและทำคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเฮลท์พลาซ่าบนแพลตฟอร์ม เมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเฮลท์พลาซ่าแล้ว จะต้องชำระค่าผลิตภัณฑ์โดยเลือกตามวิธีการที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม

7.2 ก่อนที่ผู้ซื้อจะดำเนินการชำระค่าผลิตภัณฑ์ เฮลท์พลาซ่า จะตรวจสอบว่ามีผลิตภัณฑ์ในคลังผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อหรือไม่ และหากไม่มีผลิตภัณฑ์รายการใดเหลือในคลังผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในสภาพที่จะจัดส่งได้ หรือเหตุประการอื่น เฮลท์พลาซ่า สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของผู้ซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ โดยปราศจากความรับผิดใดๆ

7.3 ค่าผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม เวลาที่ทำการสั่งซื้อเป็นราคาที่ไม่รวมค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องชำระค่าขนส่งแยกต่างหากจากค่าผลิตภัณฑ์ตามอัตราที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะได้รับยกเว้นค่าขนส่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม

7.4 เมื่อเฮลท์พลาซ่าได้รับแจ้งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และการยืนยันการได้รับชำระเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว เฮลท์พลาซ่าจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อภายในระยะเวลาการส่งผลิตภัณฑ์ หากเกิดความล่าช้าหรือมีเหตุที่ทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อล่าช้าจากระยะเวลาการส่งผลิตภัณฑ์ เฮลท์พลาซ่าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ซื้อทราบถึงความล่าช้าและเหตุอันทำให้เกิดความล่าช้าดังกล่าวผ่านทางแพลตฟอร์มทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ซื้อมีสิทธิจะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขยายระยะเวลาการส่งผลิตภัณฑ์ออกไป ในกรณีที่ผู้ซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อให้ถือว่าการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นอันสิ้นสุดลง เฮลท์พลาซ่าจะคืนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่เฮลท์พลาซ่ารับมาให้แก่ผู้ซื้อ

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 7.4 คำว่าระยะเวลาการส่งผลิตภัณฑ์มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุในข้อ 5.8

7.5 เมื่อผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้เฮลท์พลาซ่าทราบทันทีที่: [email protected]   หากผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับที่ผู้ซื้อสั่งซื้อ ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกที่จะให้เฮลท์พลาซ่าคืนเงินหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์มาอีกครั้งให้ตรงตามคำสั่งซื้อ โดยแจ้งให้ เฮลท์พลาซ่าทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ เว้นแต่กรณีที่ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย โปรดแจ้งเฮลท์พลาซ่าทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ได้รับผลิตภัณฑ์

หมวดที่ 8 บริการโทรเวชและบริการเภสัชกรรมทางไกลของเฮลท์พลาซ่า

ส่วนที่ 1 บริการโทรเวช

8.1 บริการโทรเวชที่เฮลท์พลาซ่าจัดให้มีบนแพลตฟอร์มประกอบไปด้วย

(1) บริการปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคในระดับต้น เพื่อวินิจฉัยอาการเบื้องต้น โดยแพทย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสังกัดของเฮลพาซ่า ด้วยการสื่อสารทางไกลทางระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์บนแพลตฟอร์ม

(2) บริการนัดหมายพบแพทย์ ตามวัน เวลา และแพทย์ ที่ผู้ซื้อแจ้งความประสงค์เพื่อให้เฮลท์พลาซ่าทำนัดหมายไว้ผ่านแพลตฟอร์ม

(3) บริการเภสัชกรรมทางไกล หลังจากการให้บริการโทรเวชเสร็จสิ้นและแพทย์สั่งจ่ายยา

8.2 ในการใช้บริการโทรเวช จะมีค่าบริการโทรเวช ตามอัตราที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการควรเช็คอัตราค่าบริการก่อนเข้าใช้บริการโทรเวช

8.3 กระบวนการและเงื่อนไขการรับบริการโทรเวชมีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อเริ่มใช้บริการผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพทย์ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแพทย์ได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่แพทย์ที่ผู้ใช้บริการเลือกไม่สามารถให้บริการได้ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพทย์อื่นหรือรับการแจ้งเตือนจากระบบเมื่อแพทย์ที่ผู้ใช้บริการเลือกพร้อมให้บริการ

(2) ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลต่างๆ แก่เฮลท์พลาซ่า ซึ่งรวมถึงข้อมูลและหรือรูปภาพเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้ใช้บริการต้องการปรึกษาหรือคำแนะนำ โดยระบบจะส่งข้อมูลและอาการของผู้ใช้บริการเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการ

(3) ผู้ใช้บริการต้องเข้าไปในแพลตฟอร์มเพื่อรับบริการโทรเวชตามที่นัดหมายไว้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  เมื่อผู้ใช้บริการเข้าไปในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้ว แพทย์จะตรวจสอบชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการแสดงพยานหลักฐานต่างๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ นอกจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว แพทย์อาจซักถามข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประวัติการรักษา หรือประวัติการแพ้ยา การใช้บริการของผู้ใช้บริการจะสิ้นสุดลง (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) หากแพทย์ไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้บริการได้

(4) แพทย์จะประเมินอาการความเจ็บป่วย หรืออาการหรือสิ่งบ่งชี้ของโรคในเบื้องต้นว่าเหมาะสมหรือปลอดภัยที่จะเข้ารับบริการนี้หรือไม่ ถ้าแพทย์ประเมินว่าอาการของผู้ใช้บริการไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับบริการนี้ แพทย์จะแจ้งและแนะนำผู้ใช้บริการสำหรับการดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสมกับอาการของผู้ใช้บริการก่อนสิ้นสุดการใช้บริการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

(5) ผู้ใช้บริการรับทราบว่า คุณภาพของการให้บริการนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งและจัดส่งให้แก่เฮลท์พลาซ่าและแพทย์

(6) ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการให้บริการโทรเวช เฮลท์พลาซ่าไม่ได้รับรองหรือรับประกันวิธีการหรือกระบวนการการดำเนินการทางการแพทย์แต่ประการใด

(7) ในการใช้บริการโทรเวช นี้

(7.1) ผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใช้บริการเพื่อขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำสำหรับอาการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บัญชีผู้ใช้บริการของผู้อื่นไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องไม่แสดงตัวเป็นบุคคลอื่น หรือกระทำอื่นใดให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้ใช้บริการเป็นบุคคลอื่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใด

(7.2) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่บันทึกภาพหรือเสียงหรือบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์หรือถ่ายภาพตลอดการใช้บริการระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

(7.3) ผู้ใช้บริการได้รับทราบคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มแล้ว

(7.4) ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลและความเสี่ยงที่มีอยู่ตามลักษณะของการใช้บริการโทรเวช (Inherent Risk) และผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับบริการดังกล่าวก็ได้

(7.5) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ โปรแกรม หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ร่วมกับการให้บริการโทรเวช เฮลท์พลาซ่าจะดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับยา เป็นต้น

8.4 หลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการโทรเวชแล้ว แพทย์จะออกใบรับรองแพทย์ ใบสรุปคำแนะนำทางการแพทย์ หรือใบข้อมูลสั่งจ่ายยา (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นเอกสารฉบับเดียวกัน หรือ เป็นเอกสารแยกต่างหากจากกัน ตามระบบในแพลตฟอร์ม ในกรณีที่แพทย์สั่งจ่ายยา ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการเภสัชกรรมทางไกลเพื่อรับยาตามที่ระบุในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลในส่วนที่ 2 ของหมวดนี้

8.5 ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการโทรเวชตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ของหมวดนี้ ก่อนใช้บริการโทรเวช

8.6 เฮลท์พลาซ่าไม่รับประกันว่าบริการโทรเวช นี้จะสามารถใช้งานหรือเหมาะสมต่อการใช้บริการภายนอกประเทศไทย

8.7 ผู้ใช้บริการให้สิทธิแก่เฮลท์พลาซ่าในการใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการส่งหรืออัปโหลดผ่านแอปพลิเคชัน รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม คำวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ เมื่อผู้ใช้บริการแสดงความเห็นหรือข้อมูลอื่นใดไว้บนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการยังให้สิทธิแก่เฮลท์พลาซ่าในการใช้ชื่อที่ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับคำวิจารณ์ ความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ดังกล่าว ทั้งนี้ เฮลท์พลาซ่าอาจใช้ดุลพินิจในการเผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ตามที่เห็นสมควร

8.8 ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล กราฟิก ภาพ ข้อมูล คำแนะนำ แนวทาง และเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในบทความหรือสารสนเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไป ซึ่งอาจถูกจัดทำโดยบุคลากรในวิชาชีพแพทย์นั้น ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการในฐานะผู้ป่วยกับแพทย์ หรือระหว่างเฮลท์พลาซ่ากับผู้ใช้บริการ และไม่ถือเป็นความเห็น คำแนะนำทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัยหรือการรักษาสำหรับอาการใดๆ โดยเฉพาะ เฮลท์พลาซ่าไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับคุณภาพหรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว เฮลท์พลาซ่าจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นสำหรับการตัดสินใจหรือการดำเนินการใดๆ ของผู้ใช้บริการโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

ส่วนที่ 2 บริการเภสัชกรรมทางไกล

8.9 บริการเภสัชกรรมทางไกลที่เฮลท์พลาซ่าจัดให้มีบนแพลตฟอร์มประกอบไปด้วย

(1) บริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาโดยเภสัชกรของที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในสังกัดของเฮลท์พลาซ่า ด้วยการสื่อสารทางไกลทางระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์บนแพลตฟอร์ม

(2) บริการจัดส่งยาตามคำปรึกษาหรือคำแนะนำของเภสัชกร (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการโทรเวชของเฮลท์พลาซ่า) หรือ ตามใบสั่งจ่ายยาของแพทย์

8.10 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเภสัชกรรมทางไกลข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการโทรเวชร่วมด้วย  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการโทรเวชและแพทย์สั่งจ่ายยา ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการเภสัชกรรมทางไกลต่อเนื่องหลังจากการให้บริการโทรเวชเสร็จสิ้น

8.11 ในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลแก่ผู้ใช้บริการ เภสัชกรของเฮลท์พลาซ่าจะตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ สอบถามข้อมูลที่จำเป็นในการจ่ายยา ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับยาที่แพทย์สั่งจ่ายหรือยาที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะซื้อพร้อมอธิบายรายการยา วิธีการใช้ยา ข้อควรระวังการใช้ยา คำแนะนำการใช้ยา คำเตือนการใช้ยา และนัดหมายการส่งมอบยา หลังจากนั้น ระบบในแพลตฟอร์มจะสรุปรายการยา ค่ายา และ ค่าขนส่ง รวมตลอดการยืนยันสถานที่ส่งมอบยาให้ผู้ใช้บริการยืนยันกลับ เมื่อผู้ใช้บริการยืนยันความถูกต้องแล้ว จะต้องดำเนินการชำระค่ายาและ ค่าขนส่ง ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ของหมวดนี้ต่อไป

8.12 เมื่อเฮลท์พลาซ่าได้รับยืนยันการได้รับชำระเงินค่ายาแล้ว เฮลท์พลาซ่าจะแจ้งให้เภสัชกรจัดยาตามสรุปรายการยา บรรจุยาและส่งมอบยาให้กับผู้ให้บริการขนส่งที่เฮลท์พลาซ่ากำหนด ผู้ให้บริการขนส่งจะไปดำเนินการส่งมอบยาให้แก่ผู้ใช้บริการตามกำหนดนัดหมายการส่งมอบยา

8.13 ในการรับยา ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงตนว่ามีชื่อตรงกับบัญชีผู้ใช้งานและชื่อในใบสั่งจ่ายยา หรือสรุปรายการยา ในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้บุคคลอื่นรับยาแทน บุคคลดังกล่าวต้องแสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการให้รับยาแทน เมื่อผู้ให้บริการขนส่งได้ตรวจสอบว่าผู้รับยาเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการถูกต้องแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งจึงจะส่งมอบยาให้  เมื่อผู้ใช้บริการได้รับยาแล้ว จะต้องตรวจสอบว่าฉลากยานั้นถูกต้องตรงกับรายละเอียดในสรุปรายการยาหรือไม่

8.14 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มารับยาตามกำหนดนัดหมายการส่งมอบยา  ผู้ให้บริการขนส่งจะส่งยากลับคืนไปยังเฮลท์พลาซ่าหรือสถานที่ที่เฮลท์พลาซ่ากำหนด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยังคงรับยาอีกครั้ง จะต้องติดต่อกลับมายังเภสัชกรเพื่อทำการนัดหมายส่งมอบยาอีกครั้ง โดยกระบวนการส่งมอบยาจะต้องเป็นไปตามข้อ 8.11 และ ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่เฮลท์พลาซ่ากำหนดสำหรับการส่งมอบยา อีกครั้งดังกล่าว

8.15 เมื่อผู้ใช้บริการได้รับยาแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งจะแจ้งยืนยันการส่งมอบยาให้แก่เฮลท์พลาซ่าทราบ

8.16 ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเภสัชกรของเฮลท์พลาซ่าและคำแนะนำที่ระบุบนฉลากยา ถ้าผู้ใช้บริการมีอาการแพ้ หรือมีผลข้างเคียงจากการรับประทานหรือใช้ยา หรือมีคำถามเกี่ยวกับยาที่ได้รับ โปรดติดต่อเฮลท์พลาซ่าโดยทันที

8.17 เฮลท์พลาซ่าจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น สำหรับความล่าช้าในการจัดส่งยา ในกรณีที่ความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการไม่มารับยา หรือบุคคล ที่อยู่อาศัยของผู้ใช้บริการปฏิเสธการรับยา หรือการที่ข้อมูลที่อยู่อาศัยของผู้ใช้บริการไม่ถูกต้อง หรือเหตุอื่นใดที่เป็นความผิดของผู้ใช้บริการ หรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮลท์พลาซ่า หรือเจ้าหน้าที่ของเฮลท์พลาซ่า

ส่วนที่ 3 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับรับบริการโทรเวชและบริการเภสัชกรรมทางไกล

8.18 เพื่อให้การใช้บริการโทรเวช และบริการเภสัชกรรมทางไกล นี้มีความเป็นส่วนตัว และเหมาะสมต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เฮลท์พลาซ่าขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม สถานที่ที่ผู้ใช้บริการใช้บริการให้ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) สถานที่ระหว่างที่ผู้ใช้บริการใช้บริการจะต้องเป็นสถานที่ส่วนตัวและปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

(2) จัดกล้องซึ่งติดอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการจะใช้เป็นเครื่องมือในระหว่างเข้าใช้บริการในระดับสายตา รวมถึงระบบภาพและเสียงของอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องใช้การได้ดี

(3) สถานที่จะต้องไม่ใช่สถานที่อับสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณ wi-fi  และมีแสงสว่างที่เพียงพอ

ส่วนที่ 4 การชำระค่าบริการโทรเวชและค่ายา

8.19 ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการโทรเวช ค่ายา และค่าใช้จ่ายต่างๆ หลังจากที่ได้รับบริการโทรเวช และบริการเภสัชกรรมทางไกล ตามช่องทางการชำระเงินที่กำหนดในแพลตฟอร์ม

8.20 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า เฮลท์พลาซ่าจะไม่คืนเงินค่าบริการโทรเวช ค่ายา และค่าใช้จ่ายต่าง ไม่ว่าในกรณีใด ทั้งนี้ เฮลท์พลาซ่าสงวนสิทธิ์ที่จะรับคืนยาหรือคืนเงินในกรณียาหรือฉลากยาที่ได้รับไม่ตรงกับยาที่แพทย์สั่ง หรือสรุปรายการยา หรือมีความชำรุดบกพร่อง หรือกรณีผู้ใช้บริการแพ้ยา ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายในการคืนยาและคืนเงินซึ่งประกาศใช้ใน แพลตฟอร์ม เท่านั้น

8.21 แผนความคุ้มครองประกันสุขภาพของผู้ใช้บริการอาจจะครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมค่าบริการโทรเวช ค่ายา และค่าใช้จ่ายต่าง ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรเวช และบริการเภสัชกรรมทางไกลก็ได้ ดังนั้น โปรดติดต่อสอบถามตัวแทนหรือบริษัทประกันของผู้ใช้บริการก่อนใช้บริการ

8.22 ถ้าสัญญาณระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขาดการเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการ และเฮลท์พลาซ่าไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อให้บริการต่อได้ภายใน 24 ชั่วโมง เฮลท์พลาซ่าขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการโทรเวช จากผู้ใช้บริการถึงแม้ว่าจะไม่ครบช่วงเวลาการให้บริการก็ตาม

หมวดที่ 9 การปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับบริการโทรเวชและบริการเภสัชกรรมทางไกล

9.1 เฮลท์พลาซ่าไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่า บริการนี้หรือการเชื่อมต่อทางภาพ เสียง หรือข้อมูลที่ให้คำปรึกษานั้นเหมาะสมต่อวิธีการในการให้คำปรึกษาต่ออาการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการ หรือตรงกับความต้องการเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้บริการ เฮลท์พลาซ่าจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้แพลตฟอร์มสำหรับการใช้บริการโทรเวชและบริการเภสัชกรรมทางไกลในกรณีความเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่อาการเล็กน้อยหรือที่จำเป็นต้องพบแพทย์ในลักษณะทางกายภาพ เพื่อตรวจสอบร่างกาย หรือวินิจฉัย หรือได้รับการรักษา หรืออาการอื่นใดที่ต้องได้รับการตรวจสอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจวิเคราะห์ หรือการฉายภาพ

9.2 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่มีอยู่ตามลักษณะของการใช้บริการโทรเวชและบริการเภสัชกรรมทางไกลนี้ (Inherent Risk) และความเสี่ยงปกติที่เกิดขึ้นจากการให้บริการดังกล่าว หรือให้คำแนะนำและการสั่งยา หรือบริการอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ผ่านทางแพลตฟอร์ม รวมถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้ () ข้อมูลที่ถูกส่งไม่ว่าจากฝ่ายผู้ใช้บริการหรือฝ่ายเฮลท์พลาซ่า อาจจะไม่ชัดเจนเพียงพอหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งอาจเกิดจากอุปกรณ์สื่อสาร คลื่นสัญญาณ สภาพแวดล้อมรอบข้างขณะใช้บริการ  (เช่น รูปภาพไม่ชัดเจน แสงหรือเสียงที่ไม่ชัดเจน สีของภาพไม่ชัดเจน) ส่งผลให้ไม่เหมาะสมที่จะให้คำปรึกษา หรือลงความเห็นต่ออาการของผู้ใช้บริการ เหมือนเช่นการพบแพทย์แบบตัวต่อตัว () ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินอาการของผู้ใช้บริการเอง และการรายงานอาการ (เช่น อุณหภูมิในร่างกาย ความดันเลือด น้ำหนัก) ซึ่งอาจมีผลต่อความถูกต้องในการประเมินและการให้คำปรึกษา () การขาดข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการต่อต้านยาที่สั่ง อาการแพ้ยา หรือเหตุใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น () การให้คำปรึกษาและคำแนะนำอาจให้ผลคลาดเคลื่อนได้ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่ใช้ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ () ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือปัญหาการส่งข้อมูล หรือความล้มเหลวในการส่งข้อมูล อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ และ () การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยทั้งหมด ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเฮลท์พลาซ่าและแพทย์ที่ให้บริการอันเกิดจากความเสี่ยงดังกล่าว

หมวดที่ 10 การยกเลิกบริการโทรเวชและบริการเภสัชกรรมทางไกล

10.1 ผู้ใช้บริการตกลงว่า เฮลท์พลาซ่าสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัด ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงบริการโทรเวชและบริการเภสัชกรรมทางไกลจากเฮลท์พลาซ่า การใช้งานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรืออธิบายเหตุผลใด ทั้งนี้ ภายหลังการยกเลิกการให้บริการโทรเวชและ/หรือบริการเภสัชกรรมทางไกลจากเฮลท์พลาซ่าแล้ว เฮลท์พลาซ่าไม่มีหน้าที่ใดๆ ที่จะต้องให้บริการบริการโทรเวชและ/หรือบริการเภสัชกรรมทางไกลแก่ผู้ใช้บริการต่อไป

10.2 ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เฮลท์พลาซ่าสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาไว้ทุกข้อมูลการสื่อสาร และไฟล์ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการอัปโหลดมายังแพลตฟอร์มของเฮลท์พลาซ่าหรือส่งให้เฮลท์พลาซ่า ตามนโยบายการรักษาข้อมูลภายในของเฮลท์พลาซ่า และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 11 ช่องทางการชำระเงิน

11.1 เฮลท์พลาซ่าจัดให้มีช่องทางการชำระเงินบนแพลตฟอร์มดังต่อไปนี้ สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ การซื้อผลิตภัณฑ์ของเฮลท์พลาซ่า และ การรับบริการโทรเวช การรับเภสัชกรรมทางไกลจากเฮลท์พลาซ่า

(1) บัตรเครดิต และบัตรเดบิต

(2) แอปพลิเคชัน K+

(3) Mobile Banking

(4) QR Code

(5) Alipay (ถ้ามี)

(6) WeChat (ถ้ามี)

11.2 ผู้ใช้บริการอาจเปลี่ยนวิธีการชำระเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ได้ก่อนทำการชำระเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์เป็นผลสำเร็จ

11.3 เฮลท์พลาซ่าไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ แก่ผู้ใช้บริการอันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการป้อนไว้ในแพลตฟอร์ม หรือการที่ผู้ใช้บริการโอนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เฮลท์พลาซ่าสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบวิธีการชำระเงินของผู้ใช้บริการ และอาจระงับธุรกรรมของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าจะได้รับการยืนยันความถูกต้องแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

หมวดที่ 12 การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้เฮลท์พลาซ่า ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือของเฮลท์พลาซ่า กรรมการ เจ้าหน้าที่ แพทย์ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงานของเฮลท์พลาซ่า (เรียกรวมว่าฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ () ธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนแพลตฟอร์ม หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ เฮลท์พลาซ่า หรือบริษัทในเครือของเฮลท์พลาซ่าเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว () การโฮสต์ การดำเนินงาน การจัดการและ/หรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของเฮลท์พลาซ่า () การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในนโยบายของเฮลท์พลาซ่านี้และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ () การใช้บริการแพลตฟอร์มในทางที่ผิด หรือ () การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก

หมวดที่ 13 ข้อมูลส่วนบุคคล

13.1 เฮลท์พลาซ่าได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ไว้ในแพลตฟอร์มนี้ ผู้ใช้บริการโปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวให้ละเอียดรอบคอบ เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการแพลตฟอร์มแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้เฮลท์พลาซ่า เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการอื่นใดกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และเฮลท์พลาซ่ามีสิทธิในข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เกิดจากการใช้บริการแพลตฟอร์ม

13.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจไม่ปลอดภัย แม้ว่าเฮลท์พลาซ่าจะใช้ระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เป็นสากลก็ตาม แต่เฮลท์พลาซ่าไม่สามารถรับรองในความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้บริการส่งเข้ามาในแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการจะต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าวเอง

13.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกับข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงปฏิบติ และให้ความร่วมมือกับเฮลท์พลาซ่าในการปฏิบัติตามคำร้องของผู้ใช้บริการรายอื่นซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นเจ้าของข้อมูล

13.4 ผู้ใช้บริการตกลงให้เฮลท์พลาซ่าเข้าถึง เก็บ และเปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน และข้อความใดๆ ของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามคำสั่งศาล หรือเนื่องจากเหตุดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย

(2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ นโยบายใดๆ ของเฮลท์พลาซ่า

(3) ดำเนินการตามข้อร้องเรียน กรณีที่ข้อความของผู้ใช้บริการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สิทธิใดๆ ของผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอก

(4) ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ

(5) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเฮลท์พลาซ่า ผู้ใช้งาน หรือประชาชนทั่วไป

หมวดที่ 14 ผลแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เฮลท์พลาซ่ามีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ระงับ ยกเลิก หรือปิดบัญชีผู้ใช้งาน

(2) จำกัดสิทธิในการใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน

(3) ดำเนินคดีอาญา

(4) ฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหาย

หมวดที่ 15 ทรัพย์สินทางปัญญา

15.1 การใช้บริการแพลตฟอร์มไม่เป็นการให้ความเป็นเจ้าของแก่ผู้ใช้บริการในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง

15.2 เฮลท์พลาซ่าและ/หรือคู่สัญญาทางธุรกิจ เป็นเจ้าของในสิทธิ และประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือ สิทธิใดๆ ของบริการแพลตฟอร์ม รวมถึงงานผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงแก้ไข การออกแบบ หรืองานอื่นใดที่เกิดขึ้น หรือสร้างขึ้นโดยเฮลท์พลาซ่า

15.3 เฮลท์พลาซ่าไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด

หมวดที่ 16 การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดการรับผิด

16.1 เฮลท์พลาซ่าให้บริการแพลตฟอร์มตามสภาพที่เป็นอยู่และตามที่มีโดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ หรือการรับรองไม่ว่าในลักษณะใด ทั้งแบบชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดำเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทำการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ การดำเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า

16.2 เฮลท์พลาซ่าไม่รับประกันว่าบริการแพลตฟอร์มนี้ หรือการทำงานในแพลตฟอร์มจะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาดและไม่รับประกันว่าเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มจะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ระบบตั้งเวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน เราติ้ง ประตูกับดัก ระเบิดเวลา หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด

16.3 ผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของแพลตฟอร์มนี้

16.4 เฮลท์พลาซ่าไม่ได้ควบคุมและ ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัยหรือความชอบด้วยกฎหมายของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม

(2) ความสามารถของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการขายผลิตภัณฑ์หรือของผู้ซื้อในการชำระค่าผลิตภัณฑ์

16.5 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เฮลท์พลาซ่าไม่ต้องรับผิดความเสียหายในเรื่องดังต่อไปนี้ แม้ว่าเฮลท์พลาซ่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

(1) การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยม หรือ การล้มเหลวในการรับรู้เงินที่คาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือ

(2) ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือที่เป็นผลตามมา

16.6 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่ผู้ใช้บริการมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการแพลตฟอร์ม คือการขอให้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน หรือหยุดใช้งานบริการแพลตฟอร์ม

16.7 ข้อจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดจะไม่ใช้กับความเสียหายต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร่างกายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเฮลท์พลาซ่า การฉ้อโกง หรือต่อความรับผิดอื่นใดในส่วนของเฮลท์พลาซ่า ที่ไม่สามารถจำกัด หรือยกเว้นได้ตามกฎหมาย

หมวดที่ 17 การเชื่อมโยงไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกและแชร์วิดีโอจาก YouTube

17.1 ลิงก์ของบุคคลภายนอกซึ่งมีอยู่ในแพลตฟอร์มไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเฮลท์พลาซ่า การเข้าถึงลิงก์เหล่านี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง เฮลท์พลาซ่าไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาของลิงค์ที่เชื่อมโยงไปดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตลิงค์ดังกล่าว เฮลท์พลาซ่าจัดลิงก์เหล่านี้ไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใดๆ ไว้ เฮลท์พลาซ่าไม่ได้รับรอง หรือสนับสนุนไซต์หรือเนื้อหาในไซต์ที่ลิงก์ไปนั้น

17.2 เฮลท์พลาซ่า อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถแชร์วิดีโอจาก YouTube ใน Health Plaza Livestream Feature (“เนื้อหาของ YouTube”) โดยการแชร์เนื้อหาของ YouTube ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ YouTube หรือ YouTube Terms of Service (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service)

หมวดที่ 18 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการต่อบริการแพลตฟอร์ม

18.1 เมื่อผู้ใช้บริการโพสต์เนื้อหาลงในแพลตฟอร์ม ถือว่าผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่ามีสิทธิและได้รับอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อมอบสิทธิการใช้งานแก่เฮลท์พลาซ่า ผู้ใช้บริการตกลงจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสิ่งใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการโพสต์หรือทำให้ใช้งานได้บนแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ผู้ใช้บริการมอบสิทธิการใช้งานโดยไม่มีกำหนดอายุ และ เพิกถอนไม่ได้ ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่เฮลท์พลาซ่า และผู้รับช่วงต่อ ในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์จาก เนื้อหาที่ส่งเข้ามาดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่างๆ ของบริการแพลตฟอร์ม (และงานอนุพันธ์ของบริการแพลตฟอร์ม) โดยไม่ต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเนื้อหา หรือสิ่งที่ผู้ใช้บริการโพสต์เข้ามานั้นอาจถูกส่งต่อทางเครือข่ายต่างๆ และถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิค

18.2 วัสดุ ข้อมูล หรือแนวคิดใดที่ผู้ใช้บริการโพสต์บนแพลตฟอร์ม หรือส่งให้แก่เฮลท์พลาซ่า ไม่ว่าด้วยวิธีใด (เรียกว่าสิ่งที่ส่งมา”) จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลความลับ  เฮลท์พลาซ่าอาจเผยแพร่หรือใช้โดยไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการทำตลาดผลิตภัณฑ์ การส่งสิ่งที่ส่งมาให้เฮลท์พลาซ่า ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่า เฮลท์พลาซ่า และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ อาจพัฒนาโปรแกรม ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน อินเทอร์เฟส ผลิตภัณฑ์ และส่วนปรับปรุงของสิ่งดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรับความยิมยอมจากผู้ใช้บริการ ซึ่งมีลักษณะการทำงาน รหัส หรือลักษณะพิเศษอื่นตรงหรือคล้ายกับแนวคิดที่ถูกกำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาของผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการตกลงมอบสิทธิการใช้งานสิ่งที่ส่งมา แบบที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่เฮลท์พลาซ่า และผู้รับช่วงต่อในการพัฒนาสิ่งที่ระบุไว้ข้างตน เพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์จาก สิ่งที่ส่งมาดังกล่าวบนบริการแพลตฟอร์ม ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและส่งต่อส่วนต่างๆ ของบริการแพลตฟอร์ม (และงานอนุพันธ์ของบริการแพลตฟอร์ม) และผู้ใช้บริการตกลงที่จะสละสิทธิใดๆ (และงานอนุพันธ์จากบริการแพลตฟอร์ม) ข้อกำหนดในข้อ 18.2 นี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของเฮลท์พลาซ่า เว้นแต่เจ้าของข้อมูลประสงค์และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลสาธารณะได้

18.3 ผู้มีส่วนร่วมในบริการแพลตฟอร์มด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความปลอดจากการโต้แย้งสิทธิ การดำเนินการตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามาในแพลตฟอร์ม เฮลท์พลาซ่าจะไม่รับผิดชอบ และจะไม่ติดตามหรือตรวจสอบถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความปลอดจากการโต้แย้งสิทธิหรือการดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา เฮลท์พลาซ่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ สิ่งที่โพสต์ หรือสิ่งที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการแพลตฟอร์มของผู้มีส่วนร่วมดังกล่าว

18.4 บริการแพลตฟอร์มอาจเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก โดยลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าวที่เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่บังคับใช้ เฮลท์พลาซ่าจะไม่ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัยของบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการกระทำอื่นๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ดังนั้นการเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอกจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ตามที่บุคคลภายนอกกำหนด เฮลท์พลาซ่า จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานบริการแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกของผู้ใช้บริการหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ และเฮลท์พลาซ่าอาจยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือแอปพลิเคชั่นบนบริการแพลตฟอร์ม หากพบว่าการเชื่อมโยงตามข้อนี้เป็นการปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

หมวดที่ 19 การกระทำอันเป็นการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ต้องสงสัย

เฮลท์พลาซ่ามีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย และอาจจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องเฮลท์พลาซ่า ผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือบุคคลภายนอกจากการคืนเงิน (reversals) การปฏิเสธการจ่ายเงิน (chargebacks) การคัดค้านการจ่ายเงิน (claims) ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับและความรับผิดอื่นใด มาตรการที่ เฮลท์พลาซ่าอาจจะดำเนินการได้แก่

(1) เฮลท์พลาซ่าอาจจะปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการหรือการให้บริการแพลตฟอร์ม หรือระงับการทำธุรกรรมใดๆ ของผู้ใช้งาน

(2) เฮลท์พลาซ่าอาจจะระงับสิทธิของผู้ใช้บริการ

(3) เฮลท์พลาซ่าอาจจะถือครอง ใช้หรือโอน เงินที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการตามคำพิพากษาและคำสั่งของเจ้าพนักงานของรัฐที่ชอบด้วยกฎหมาย

(4) เฮลท์พลาซ่าอาจปฏิเสธการให้บริการแพลตฟอร์ม

(5) เฮลท์พลาซ่าอาจหน่วงการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดต่อเฮลท์พลาซ่า หรือบุคคลภายนอก หรือกรณีที่เฮลท์พลาซ่ามีความเชื่อว่าผู้ใช้บริการได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความในหมวด 19 นี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อนี้

การปฏิเสธการจ่ายเงิน (chargebacks)” หมายถึง คำร้องเรียนที่ผู้ซื้อยื่นต่อเฮลท์พลาซ่า ผู้รับผิดชอบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ซื้อ หรือธนาคารที่ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเพื่อทำให้การจ่ายเงินเป็นโมฆะ

การคัดค้านการจ่ายเงิน (claims)” หมายถึง การคัดค้านการจ่ายเงินที่ผู้ซื้อหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้แจ้งต่อเฮลท์พลาซ่าโดยตรง

การคืนเงิน (reversals)” หมายถึง การคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์โดยเฮลท์พลาซ่า เนื่องจาก () ธนาคารของผู้ร้องขอได้ทำให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นโมฆะ () เฮลท์พลาซ่าได้นำส่งค่าผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้บริการโดยผิดพลาด () ผู้นำส่งค่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตให้นำส่งค่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ผู้นำส่งได้ใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมย) () ผู้ใช้บริการได้รับค่าผลิตภัณฑ์จากการกระทำที่เป็นอันฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 

หมวดที่ 20 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เฮลท์พลาซ่าอาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข นี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ เพื่อทำให้การให้บริการที่ชัดเจน หรือเพื่อให้ตรงกับขั้นตอนการให้บริการใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง (เช่น เมื่อเฮลท์พลาซ่ามีบริการเพิ่มเติมหรือมีคุณสมบัติใหม่) โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบใน แพลตฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่ได้มีการแสดงบนเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานภายหลังการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นการลบล้างข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมด

หมวดที่ 21 เบ็ดเตล็ด

21.1 หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดต่อกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ หรือมิอาจใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดให้ถือว่าเป็นการสิ้นผลเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นเท่านั้น โดยไม่เป็นเหตุให้ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่นต้องเสื่อมเสียตามไปด้วย

21.2 เฮลท์พลาซ่าอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขบนแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้บริการใช้งานแพลตฟอร์มที่เฮลท์พลาซ่าโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไข เฮลท์พลาซ่าถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไข

21.3 ผู้ใช้บริการจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่และ/หรือความรับผิดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้แก่บุคคลใด โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเฮลท์พลาซ่า

21.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการ กับเฮลท์พลาซ่าในฐานะเป็นการร่วมทุน เป็นหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือนายจ้างและลูกจ้างแต่อย่างใดทั้งสิ้น

21.5 หากเฮลท์พลาซ่ามิได้ใช้สิทธิใด หรือล่าช้าในการสิทธิใดๆ มิได้หมายความเฮลท์พลาซ่าสละสิทธิดังกล่าว การสละสิทธิของเฮลท์พลาซ่าจะต้องกระทำโดยชัดแจ้ง

21.6 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย

21.7 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีไว้เพื่อผู้ใช้บริการและประโยชน์ของเฮลท์พลาซ่าเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทในเครือของเฮลท์พลาซ่า (และผู้รับช่วงและผู้รับมอบหมายของบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของเฮลท์พลาซ่าแต่ละแห่ง)

21.8 เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์ม ใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

21.9 หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือบนแพลตฟอร์ม โปรดติดต่อเฮลท์พลาซ่าที่: [email protected]  

21.10 เฮลท์พลาซ่ายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ซึ่งช่วยให้เฮลท์พลาซ่าปรับปรุงคุณภาพของบริการแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการสามารถส่งความคิดเห็นให้แก่เฮลท์พลาซ่า ตามเงื่อนไขดังนี้

(1) ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล: [email protected]  

(2) เฮลท์พลาซ่าจะไม่รับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผู้แสดงความคิดเห็น

(3) แจ้งข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน ไม่คลุมเครือ และไม่ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสื่อมเสีย

Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า